Меню Затваряне

Специализация

На основание чл.17, ал.3 от Наредба 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването, „Специализирана очна болница за активно лечение Д-р
Тасков“ ООД гр. Търговище.

О Б Я В Я В А

1. Конкурс за „Лекар специализант по очни болести“ – за 2 (две) щатни бройки;
2. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на
кандидатите по специалността, както и другите им умения, компетенции –
организационни, социални, компютърни и езикови и др.
3. Необходими документи:
 Молба – заявление (свободен текст);
 CV – европейски формат със снимка;
 Мотивационно писмо ;
 Копие от диплом за висше образование – магистър по медицина или
служебно удостоверение от МУ за завършен пълен курс на обучение;
Срок за подаване на документи : от 01.09.2021 г. до 30.09.2021 г. на адрес : гр. Търговище, ул.
Александър Стамболийски 25 или на имейл sobal_taskov@abv.bg